Kolorowa tęcza

2018-05-31 17:38

W okresie od 10.10.2017 r. do 22.05.2018 r. w Zespole Szkół Logistycznych we Wrocławiu, realizowałam cykl zajęć edukacyjnych z zakresu „Treningu Umiejętności Społecznych”.

Powyższe zajęcia poprzedzone zostały specjalistycznym szkoleniem dla nauczycieli, z udziałem pana T. Waleczko, trenera - psychologa /Instytut Witelon/ - współtwórcy realizowanego programu  oraz pana S. Piwowarczyka, koordynatora realizacji programu – reprezentującego Polską Fundację Dzieci i Młodzieży w Warszawie /wrzesień 2017 r./

Zajęcia z TUS- u odbywały się we współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży j.w. oraz firmą Credit Suisse EMEA Foundation /Oddz.Wrocław/.

Program zajęć przewidywał uczestnictwo uczniów w 25 - ciu jednostkach lekcyjnych, obejmujących tematykę związaną z nabywaniem i doskonaleniem przez nich tzw. umiejętności „miękkich”, pożądanych przez przyszłych pracodawców, w tym : umiejętności właściwych kontaktów interpersonalnych, skutecznej organizacji pracy w grupie, realnego planowania budżetu i in. Zespół uczniów uczestniczących w zajęciach liczył wyjściowo 15 osób, w okresie finalnym - 13 osób.

Zwieńczeniem cyklu zajęć z TUS- u była realizacja autorskiego projektu społecznego o nazwie „Kolorowa tęcza”, w którym czynny udział wzięło 9- ciu  najbardziej aktywnych i kreatywnych uczniów.

Celem działań grupy projektowej było włączenie się w działalność organizacji pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym dla przekazania im, na ile jest to możliwe, wiedzy i umiejętności posiadanych przez uczniów.

W celu realizacji projektu grupa uczniów podjęła współpracę z Wrocławskim Centrum Twórczości Dziecka we Wrocławiu. W okresie m- ca kwietnia i maja br. młodzież współorganizowała zajęcia warsztatowe dla  dzieci równolegle objętych opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz pochodzących ze środowisk zagrożonych wykluczeniem.

Projekt uczniowski obejmował cykl zajęć artystyczno - ruchowych, w tym :

- zajęcia plastyczne, z elementami origami i technicznym wykorzystaniem „sztuki 

  balonowej”/

- zajęcia taneczne /nauka tańca „Belgijka” i tańców nowoczesnych w „stylu włoskim”/

- zajęcia karaoke /z indywidualnym doborem piosenek przez dzieci/

- zajęcia relaksacyjno - ruchowe /przy wykorzystaniu gier integracyjnych i ćwiczeń

   ruchowych/

Kulminacyjnym punktem cyklu zajęć projektowych była impreza p.n.„Festiwal Warsztatów –„Kolorowa tęcza”. Impreza ta odbyła się 27.05.2018 r. /niedziela/ we Wrocławskim Centrum Twórczości Dziecka, w godz. 12.00 – 14.30.

W trakcie festiwalu nasza grupa projektowa całkowicie „przejęła stery” prowadzenia zajęć, proponując podopiecznym WCTD wiele atrakcyjnych działań, stanowiących pokłosie dotychczas realizowanych :

- udział w warsztatach języka angielskiego /w formie zabaw interaktywnych/

- uczestnictwo w warsztatach plastyczno - manualnych /w tym, malowanie twarzy oraz

   tworzenie figur zwierząt i roślin, z technicznym wykorzystaniem „sztuki balonowej”/

- udział w zajęciach karaoke i wspólne muzykowanie /z twórczym współudziałem całej

   grupy dzieci/

- uczestnictwo w warsztatach relaksacyjno - ruchowych /gry i zabawy integracyjne dostoso-

   wane do wieku i predyspozycji uczestników/

W toku imprezy wszyskie dzieci otrzymywały serię upominków w nagrodę za udział w poszczególnych działaniach festiwalowo - projektowych.

Najbardziej aktywna grupa dzieci, które w ciągu całego cyklu zajęć poprzedzających „Festiwal Warsztatów - Kolorowa tęcza” wykazały się  wyróżniającą postawą otrzymały cenniejsze upominki w uznaniu ich kreatywności oraz twórczego zaangażowania.

Projekt został w pełni zrealizowany. Członkowie grupy projektowej wykazali się znakomitym zacięciem pedagogicznym, dzieląc się z podopiecznymi swoją wiedzą i umiejętnościami, mając też możliwość konfrontacji i doskonalenia swoich dotychczasowych umiejętności.

Podczas realizacji projektu nawiązana została też ścisła współpraca z kierownictwem Wrocławskiego Centrum Twórczości Dziecka we Wrocławiu, w osobie Pani Prezes fundacji , jak również z koordynatorami i instruktorami WCTD, z którymi na bieżąco ustalany był obieg niezbędnej dokumentacji, zasady współpracy oraz harmonogram i zakres działań projektowych. Liderzy projektu, wraz z opiekunem, spotkali się z Panią Prezes WCTD, serdecznie dziękując za udaną współpracę, wręczając kwiaty oraz  cenne gry interaktywne do wykorzystania w przyszłości, z przeznaczeniem na potrzeby podopiecznych fundacji.

 

Warto nadmienić, że uczestnicy zajęć TUS- u wzięli ponadto czynny udział w szkoleniu, dotyczącym tworzenia projektów uczniowskich oraz zarządzania budżetem /28.03.2017 r.; Green Day – siedziba Credit Suisse/ oraz w symulacyjnych rozmowach kwalifikacyjnych z managerami - specjalistami od HR /21.05.2018 r.; Credit Suisse j.w./

Uroczyste zakończenie piątej edycji programu TUS - u zodbędzie się 19 czerwca 2018 r. Młodzież przygotuje z tej okazji krótkie wystąpienie oraz stoisko z plakatami prezentującymi założenia i etapy realizacji projektu uczniowskiego. Wszyscy uczestnicy zajęć edukacyjnych z Treningu Umiejętności Społecznych otrzymają w czasie tej imprezy stosowne Certyfikaty.

 

Małgorzata Szydłowska